Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI NOVEX Praha s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

1. 1. Tento reklamační řád společnosti NOVEX Praha s.r.o., IČO 45787671, se sídlem Brunclíkova 1875/17, 162 00 Praha 6 – Břevnov, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 17281, (dále jen „NOVEX Praha“), byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) společnosti NOVEX Praha pro prodej zboží a upravuje práva a povinnosti při uplatňování práv z vadného plnění z prodeje zboží na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi společností NOVEX Praha, jakožto prodávajícím, a třetí osobou (dále jen „zákazník“), jakožto kupujícím.

1. 2. Zakoupením zboží společnosti NOVEX Praha, tj. uzavřením smlouvy, zákazník souhlasí s VOP a tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

2. Jakost při převzetí

2. 1. Společnost NOVEX Praha odpovídá zákazníkovi, že zakoupené zboží nemá v době, kdy jej zákazník převzal, vady, tedy zejména že:

a) zakoupené zboží má vlastnosti, které si strany výslovně ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost NOVEX Praha nebo výrobce ve vztahu k zakoupenému zboží popsali na obalu zboží či v přiloženém návodu k obsluze nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) zakoupené zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití společnost NOVEX Praha uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

c) zakoupené zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud jakost či provedení byly určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

d) zakoupené zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e) zakoupené zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Práva z vadného plnění

3. 1. V případě, že zboží při převzetí není bez vad, má zákazník práva vyplývající ze zákona. To, jaká práva z vad zákazníkovi v případě vadného zboží náleží, záleží především na tom, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy a zda je zákazník spotřebitelem či nikoliv. Porušení smlouvy v případě dodání vadného zboží je podstatné, jestliže by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

3. 2. Představuje-li vadné plnění nepodstatné porušení smlouvy, může spotřebitel dle své volby:

a) žádat odstranění vady; nebo

b) žádat přiměřenou slevu z kupní ceny.

3. 3. Neodstraní-li společnost NOVEX Praha vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu společnosti NOVEX Praha.

3. 4. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost NOVEX Praha dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může NOVEX Praha odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

3. 5. Právo na dodání nového zboží, na výměnu součásti či na odstoupení od smlouvy má spotřebitel rovněž v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

3. 6. Představuje-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, může spotřebitel dle své volby:

a) žádat odstranění vady dodáním nové či chybějící věci;

b) žádat odstranění vady opravou zboží;

c) žádat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d) odstoupit od smlouvy.

3. 7. Spotřebitel dále může (bez ohledu na to, zda vadné plnění představuje podstatné, či nepodstatné porušení smlouvy) požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat výměnu jen této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou zboží. 

3. 8. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží či na výměnu součásti, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. To platí i v případě, že mu NOVEX Praha nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást věci či věc opravit, jakož i v případě, že společnost NOVEX Praha nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže spotřebiteli.

3. 9. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

3. 10. Odstoupení je vůči společnosti NOVEX Praha účinné v okamžiku, kdy je jí předáno nebo doručeno prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle § 2001 a násl. občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. 11. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit společnosti NOVEX Praha kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

4. Výluky

4. 1. Zákazník nemá práva z vad mimo jiné u vady, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží. 

4. 2. Práva z vad se dále nevztahují zejména na vady:

a) vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním;

b) vzniklé neodborným zacházením (včetně neoprávněných zásahů do věci); 

c) vzniklé neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, neodbornou instalací a obsluhou a instalací v rozporu s příslušnými návody k obsluze nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu;

d) způsobené nesprávným užíváním a užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání či v rozporu s příslušnými návody k obsluze nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy zboží;

e) způsobené vnějšími vlivy (zejména přepětím v elektrické síti či přírodními vlivy);

f) způsobené spotřebitelem či třetími osobami, mechanickým poškozením;

g) odpovídající míře používání či opotřebení, které zboží mělo při převzetí spotřebitelem, jedná-li se o zboží prodávané jako použité; a 

h) v případě zboží prodávaného se slevou, na vady, pro které byla taková sleva poskytnuta.

4. 3. Spotřebitel rovněž nemá práva z vad, na které byl při uzavírání smlouvy výslovně upozorněn.

4. 4. Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud jsou uplatněna po uplynutí záruční doby.

5. Lhůty a uplatnění práv

5. 1. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba je spotřebitel oprávněn uplatnit práva z vad, která se u spotřebního zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí, a u spotřebního zboží prodávaného jako použité v době 12 měsíců od převzetí, přičemž toto podléhá dohodě společnosti NOVEX Praha a zákazníka.

5. 2. Zákazník, který není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, ve lhůtě 6 měsíců od jeho převzetí.

5. 3. U zánovního zboží je spotřebitel oprávněn uplatnit práva z vad v souladu s ust. § 2168 občanského zákoníku v době 21 měsíce od převzetí; a u použitého zboží v souladu s ust. § 2168 občanského zákoníku v době 12 měsíců od převzetí.

5. 4. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.

5. 5. Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že existovala již při převzetí.

5. 6. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

5. 7. V případě vícejazyčných informací (např. návodů v různých jazykových verzích) se použije vždy informace uvedená v českém jazyce.

5. 8. Požádá-li o to spotřebitel, vystaví mu společnost NOVEX Praha písemné potvrzení o jeho právech z vadného plnění a o době jejich trvání.

5. 9. Práva z vad se uplatňují v prodejním skladu NOVEX Praha. Je-li však v záručním listě či jiném potvrzení dle ust. § 2166 občanského zákoníku uvedený jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu zboží u podnikatele určeného k provedení opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést v dohodnuté lhůtě.

5. 10. Zákazník je povinen zakoupené zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (včetně druhu zboží a jakostní třídy) a množství, zejména zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství. 

5. 11. Zákazník má povinnost oznámit společnosti NOVEX Praha vadu zakoupeného zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají. Spolu s tím společnosti NOVEX Praha, resp. příslušnému pracovníkovi vyřizujícímu reklamace, sdělí, jaké právo z vadného plnění zvolil. Pokud spotřebitel volbu práva neuplatní, rozhodne o způsobu odstranění případné zjištěné vady NOVEX Praha v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. 12. Případná práva ze záruky za jakost vztahující se ke zboží, která přesahují rámec odpovědnosti společnosti NOVEX Praha za vady, spotřebitel uplatňuje vůči osobám, které takovou záruku poskytly.

5. 13. Práva z vad věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v zákonné době.

5. 14. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje společnost NOVEX Praha. 

5. 15. Zákazník je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejním skladu společnosti NOVEX Praha. Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list.

5. 16. O reklamaci bude sepsán a podepsán reklamační protokol, ve kterém zákazník uvede, kdy byla reklamace uplatněna, popis vad (důvody reklamace) a požadovaný způsob vyřízení reklamace, tj. jím uplatněné právo z vadného plnění, zároveň také kontaktní údaje, které budou závazné pro účely komunikace v souvislosti s reklamací. Zákazník je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. Reklamační protokol slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Pokud spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

6. Vyřízení reklamace

6. 1. Spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost NOVEX Praha a spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči zákazníkovi, který je podnikatelem.

6. 2. Zákazník je povinen poskytnout společnosti NOVEX Praha, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je při uplatnění reklamace povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

6. 3. Zákazník je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že zákazník nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

6. 4. Společnost NOVEX Praha je oprávněna odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

6. 5. Společnost NOVEX Praha je oprávněna odmítnout reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

6. 6. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší nutné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

6. 7. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí společnost NOVEX Praha spotřebitele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v reklamačním protokolu a vyzve jej k vyzvednutí zboží. Pokud se společnosti NOVEX Praha nepodaří spotřebitele tímto způsobem kontaktovat z důvodů na straně spotřebitele (nepřebírání pošty, nereagování na telefonáty apod.), platí, že je zboží připraveno k vyzvednutí 30. den následující po uplatnění reklamace (bez ohledu na to, zda byla reklamace uznána či zamítnuta).

6. 8. Společnost NOVEX Praha vydá zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

6. 9. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je zákazník povinen předložit protokol a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může společnost NOVEX Praha či osoba provádějící opravu odmítnout zboží vydat.

6. 10. Nevyzvedne-li si zákazník zboží do 30 dnů od sdělení společnosti NOVEX Praha, že je zboží připraveno k vyzvednutí (příp. do 30 dnů ode dne, kdy dle tohoto řádu platí, že je zboží připraveno k vyzvednutí), je společnost NOVEX Praha oprávněna požadovat po spotřebiteli úhradu poplatku za skladování zboží ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení spotřebitele s vyzvednutím. Pokud výše tohoto poplatku přesáhne cenu zboží, za kterou bylo spotřebiteli prodáno, je společnost NOVEX Praha oprávněna dle své volby zboží svým jménem na účet spotřebitele prodat a pohledávku spotřebitele na vydání výtěžku započíst proti své pohledávce za spotřebitelem z titulu poplatku za skladování, nebo si zboží bez dalšího ponechat, přičemž v takovém případě zanikne povinnost spotřebitele hradit poplatek za skladování a zároveň spotřebitel nebude mít žádné právo na vrácení kupní ceny uhrazené za zboží či na vydání zboží.

7. Závěrečná ustanovení

7. 1. Není-li v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, použijí se pro postup při uplatňování práv z vadného plnění ustanovení příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

7. 2. Ustanovení tohoto reklamačního řádu se s výjimkou článků 4. a 6. nevztahuje na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli (tj. na podnikatele kupující zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností), jejichž práva jsou upravena v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

7. 3. Společnost NOVEX Praha výslovně upozorňuje zákazníka, který je spotřebitelem na skutečnost, že spotřebitelské spory vyplývající z kupní smlouvy na prodej zboží uzavřené s prodávajícím nebo s ní jinak související, jež nebyly vyřešeny s prodávajícím přímo, je podle ustanovení § 20d a násl. a § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakožto subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, příslušná řešit Česká obchodní inspekce. Internetová adresa subjektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

7. 4. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.6.2021 a nahrazuje jakékoliv předchozí reklamační řády vydané společností NOVEX Praha. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.