Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI NOVEX Praha s.r.o. – PRO INTERNETOVÝ OBCHOD

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod (dále jen „VOP“) společnosti NOVEX Praha s.r.o., IČO 45787671, se sídlem Brunclíkova 1875/17, 162 00 Praha 6 – Břevnov, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 17281, (dále jen „NOVEX Praha“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě na adrese www.novex.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti NOVEX Praha jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího.
  2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy, kterou v rámci právních vztahů uvedených v předchozím odstavci uzavírá společnost NOVEX Praha a její zákazníci. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve smlouvě přednost. Použití jakýchkoli všeobecných podmínek zákazníků-podnikatelů je vyloučeno. Ustanovení § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) se nepoužije. Stejně tak použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně anebo v daném odvětví, ve kterém podniká společnost NOVEX Praha a příp. též zákazník–podnikatel, se vylučuje.
  3. Zakliknutím políčka vedle prohlášení „Souhlasím s VOP, které jsou součástí kupní smlouvy. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a zpracování osobních údajů jsem vzal/a na vědomí.” a odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž součástí jsou sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy obsažená v článku 4 těchto VOP, a výslovně s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
  4. Zákazník si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti NOVEX Praha, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log apod. společnosti NOVEX Praha nebo jejích smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou výslovně sjednáno jinak.
 1. Základní údaje o naší společnosti

NOVEX Praha s.r.o.

IČO: 45787671

DIČ: CZ45787671

Sídlo: Brunclíkova 1875/17, 162 00 Praha 6 – Břevnov

Prodejní sklad: Na Hlavní silnici 196, 252 68 Kněževes u Prahy

E-mail: novex@novex.cz

Telefon: +420 235 363 335

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 17281.

Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro vyřizování podnětů. Případné reklamace zasílejte na e-mail sklad@novex.cz.

 1. Důležité pojmy
  1. Zákazníkem je ten, kdo se společností NOVEX Praha prostřednictvím internetového obchodu uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží, a to buď spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“). 
  2. Podnikatelem je každá podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (například obchodní korporace – s.r.o. nebo akciová společnost), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatel“). 
  3. Spotřebitelem se podle zákona rozumí každá fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“). Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel, pak pro Vás platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.
  4. Na prodej zboží je mezi společností NOVEX Praha a zákazníkem uzavírána kupní smlouva. Proces uzavírání smlouvy prostřednictvím internetového obchodu společnosti NOVEX Praha je popsán v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webové stránce) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.
  5. Spotřebitelská smlouva je smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „zákazník“ je uvedeno „spotřebitel“). V článku 4 těchto VOP jsou dále obsažena sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy.
  6. Smlouva uzavřená distančním způsobem je smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme naše webové stránky. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si zákazník hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky zákazník výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.
  7. Veškeré smluvní vztahy mezi společností NOVEX Praha a zákazníkem se řídí českým právním řádem, a to zejména občanským zákoníkem a v případech, kdy je zákazníkem spotřebitel, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 1. Zákonná sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy

Společnost NOVEX Praha tímto zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli, oznamuje, že:

 1. Na webové stránce NOVEX Praha je k dispozici seznam zboží a služeb nabízených společností NOVEX Praha a podrobný popis jednotlivých položek, jejich hlavních vlastností a jejich případných variant, a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, zejména návodu na jeho používání, doby použitelnosti či trvanlivosti, pokynů ke skladování a uchovávání apod.;
 2. Všechny ceny zboží a služeb nabízených společností NOVEX Praha v internetovém obchodě jsou stanoveny v českých korunách (CZK) a uváděny včetně DPH, včetně všech zákonem stanovených poplatků, avšak bez poplatků za dodání, které se liší v závislosti na způsobu dopravy, poskytovateli dopravy a způsobu platby dopravného, bez poplatků za instalaci nebo dekoraci, a bez nákladů na telekomunikační prostředky;
 3. Sjednanou cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání objednávky;
 4. Zákazník má možnost uhradit cenu za zboží a služby objednané v internetovém obchodě společnosti NOVEX Praha následujícím způsobem:
  1. bezhotovostně bankovním převodem,
  2. bezhotovostně online platební kartou prostřednictvím platebního portálu,
  3. v hotovosti při osobním odběru;
 5. Konkrétní podmínky různých platebních metod jsou podrobněji popsány dále v těchto VOP nebo na webové stránce www.novex.cz;
 6. Úhrada za zboží a služby objednané v internetovém obchodě NOVEX Praha musí být provedena před odesláním zboží nebo přijetím služby zákazníkem;
 7. Zákazník hradí poplatky za dopravu, které vzniknou na základě typu zvolené dopravy;
 8. Konkrétní podmínky různých typů dopravy a poskytovatelů dopravy jsou podrobněji popsány dále v těchto VOP nebo na webové stránce www.novex.cz;
 9. Nároky spotřebitele z odpovědnosti za vady a ze záruky, včetně podmínek jejich platnosti jsou blíže popsány v článku 10 těchto VOP a v Reklamačním řádu;
 10. Využije-li zákazník telekomunikačních prostředků (například připojení k internetu, telefonní poplatky), platí tarify a podmínky poskytovatelů příslušného zákazníka, společnost NOVEX Praha neúčtuje žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky;
 11. Odesláním objednávky v internetovém obchodě společnosti NOVEX Praha dává zákazník společnosti NOVEX Praha závaznou nabídku k uzavření smlouvy; 
 12. Před odesláním objednávky má zákazník možnost svou objednávku zkontrolovat a opravit, popř. změnit všechny vložené údaje;
 13. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodů (pokud není níže uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta naopak ode dne převzetí první dodávky zboží;
 14. Ve výše uvedené 14denní lhůtě musí být písemné odstoupení od smlouvy odesláno elektronicky na e-mailovou adresu sklad@novex.cz nebo poštou na adresu sídla společnosti NOVEX Praha uvedenou v článku 2 těchto VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře dostupného na webové stránce NOVEX Praha;
 15. Pokud spotřebitel uzavřel se společnostní NOVEX Praha smlouvu o poskytování služeb, začne NOVEX Praha s plněním smlouvy během lhůty pro odstoupení od smlouvy jen na výslovnou žádost spotřebitele, která bude společnosti NOVEX Praha doručena na adresu sídla uvedenou v článku 2 těchto VOP nebo na e-mailovou adresu novex@novex.cz.
 16. Pokud spotřebitel svého práva využije a odstoupí od smlouvy, je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy předat nebo zaslat zpět společnosti NOVEX Praha zboží, které od ní obdržel;
 17. Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu prodejního skladu určenou pro vrácení zboží. Spotřebitel nese náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží sám. Doporučujeme využít tentýž druh dopravy a toho dopravce nebo poskytovatele poštovních a zasílatelských služeb, který zboží spotřebiteli dodal. Pokud si spotřebitel se společností NOVEX Praha odsouhlasí zpětné zaslání zboží prostřednictvím vlastní dopravy společnosti NOVEX Praha, objedná po odsouhlasení NOVEX Praha přepravu a nechá zboží u spotřebitele vyzvednout; 
 18. Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit nepoškozené, neopotřebované a čisté, včetně veškerého dodaného příslušenství a součástí, veškeré dokumentace, a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Doporučujeme zboží pojistit, není to však povinností;
 19. V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, tj. bude-li zboží vráceno poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované. V takovém případě má společnost NOVEX Praha právo si jednostranně započíst nárok na náhradu újmy způsobené snížením hodnoty zboží proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom Vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě;
 20. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, s jejímž plněním společnost NOVEX Praha na výslovnou žádost spotřebitele započala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen uhradit společnosti NOVEX Praha poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy;
 21. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení od smlouvy, vrátí mu společnost NOVEX Praha kupní cenu a další platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, a to i v případě, že spotřebitel při objednání zboží tento nejlevnější způsob dodání nezvolil. Pro vrácení plateb použije NOVEX Praha stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro úhradu objednaného zboží, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. Pokud spotřebitel odstoupí pouze od části smlouvy, vrací společnost NOVEX Praha kupní cenu vráceného zboží. Již zaplacenou kupní cenu vrátí NOVEX Praha spotřebiteli až po obdržení vráceného zboží nebo poté, co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve;
 22. Ani spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  2. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
  3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  4. o poskytování služeb, které společnost NOVEX Praha úplně splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  5. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na vůli společnosti NOVEX Praha a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  6. o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky a software, porušil-li spotřebitel jejich původní obal;
  8. o dodávce novin, periodik a časopisů;
  9. o dopravě, stravování nebo využití volného času, nabízí-li společnost NOVEX Praha tyto služby na konkrétní termín nebo během konkrétní doby;
  10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na datovém nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Společnost NOVEX Praha zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného online nelze od takové smlouvy odstoupit;
 23. Má-li spotřebitel nějakou stížnost, může jí doručit společnosti NOVEX Praha na adresu sídla nebo e-mailovou adresu sklad@novex.cz, případně je možné se se stížností obrátit na příslušné státní dozorové a kontrolní orgány;
 24. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu případně vzniklého v souvislosti s koupí zboží nebo služeb v internetovém obchodě společnosti NOVEX Praha. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 1. Objednávka, uzavření smlouvy, uživatelský účet
  1. Zákazník může objednat zboží a služby prezentované v internetovém obchodě společnosti NOVEX Praha skrze objednávkový systém na webových stránkách NOVEX Praha.
  2. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě www.novex.cz je informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije a prezentace zboží není nabídkou ve smyslu tohoto ustanovení. Předložené nebo zaslané vzorky a provedené zkoušky slouží jen k přibližnému popisu zboží.
  3. K objednání zboží dojde tak, že zákazník vybrané zboží vloží do nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář. Objednávka může být odeslána jen tehdy, pokud jsou vyplněna všechna povinná pole a je odkliknuto tlačítko vedle prohlášení „Souhlasím se VOP, které jsou součástí kupní smlouvy. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a zpracování osobních údajů jsem vzal/a na vědomí”. Před odesláním objednávky si zákazník může zkontrolovat a měnit všechny vložené údaje a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku zákazník provede kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“.
  4. Nabídka společnosti NOVEX Praha je nezávazná až do výslovného písemného potvrzení objednávky z její strany. Od tohoto okamžiku vznikají mezi zákazníkem a společností NOVEX Praha vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Při platbě platební kartou nepředstavuje potvrzení o doručení objednávky ještě přijetí nabídky. Nabídka je přijata až tehdy, když společnost NOVEX Praha potvrdí odeslání zboží prostřednictvím zprávy o odeslání.
  5. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Pro uzavření i obsah smlouvy a objem zboží k dodání je rozhodující potvrzení objednávky ze strany společnosti NOVEX Praha. Společnost NOVEX Praha je oprávněna potvrdit objednávku s odchylkou. NOVEX Praha však v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ze strany zákazníka. 
  6. Po dokončení objednávky bude zákazníkovi neprodleně zasláno e-mailové potvrzení této objednávky s odkazem na aktuální znění VOP. Jakékoliv změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě vzájemné dohody. Do doby uzavření smlouvy lze objednávku zrušit e-mailem zaslaným na objednavky@novex.cz.
  7. V pochybnostech může NOVEX Praha kontaktovat zákazníka za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána.
  8. Objednávka může být odeslána buď bez uživatelského účtu, nebo prostřednictvím trvalého uživatelského účtu. Pro založení uživatelského účtu je nutná e-mailová adresa zákazníka.
  9. Pokud se zákazník zaregistruje, obratem obdrží na zadaný mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zákazník si sám zvolí heslo, kterým se bude moci do budoucna přihlašovat v internetovém obchodě společnosti NOVEX Praha, a zavazuje se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Pokud má zákazník pochybnosti o tom, zda se jeho heslo nestalo známým pro třetí osoby, je povinen informovat společnost NOVEX Praha a heslo bezodkladně změnit.
  10. Po založení uživatelského účtu je možné využívat funkce s ním spojené v rozsahu, který společnost NOVEX Praha aktuálně poskytuje; nárok však není dán. 
  11. V případě závažného porušení povinností zákazníka vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP je společnost NOVEX Praha oprávněna uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.
 1. Ceny, platební podmínky
  1. Všechny ceny jsou stanoveny v českých korunách (CZK) a jsou uvedeny včetně DPH bez dodání, instalace nebo dekorace, není-li ujednáno jinak. Případné náklady na dopravu jakož i jakékoli jiné obdobné náklady budou účtovány zvlášť ve výši dle ujednání stran, anebo – nebude-li takovéto ujednání – v obvyklé výši. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně všech nákladů.
  2. Sjednanou cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v internetovém obchodě (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, není společnost NOVEX Praha povinna zákazníkovi za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany zákazníka i k úhradě této zjevně chybné ceny, je NOVEX Praha oprávněn od smlouvy odstoupit a uhrazenou částku v tom případě zákazníkovi vrátit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li k jiné výslovné dohodě.
  3. Společnost NOVEX Praha si vyhrazuje právo provádět změny v internetovém obchodě, včetně změn kupní ceny. Kupní cena akčního zboží, zboží ve výprodeji nebo zboží nabízeného v rámci letákových akcí platí pro počet akčních kusů, který je v nabídce vždy určen, po určenou dobu, případně do vyprodání zásob. 
  4. Není-li výslovně ujednáno jinak, je společnost NOVEX Praha povinna dodat zákazníkovi zboží až po úplném zaplacení sjednané ceny.
  5. Kupní cenu může zákazník uhradit následujícím způsobem, pokud je pro aktuální objednávku příslušná platební metoda k dispozici:
   • Bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet společnosti NOVEX Praha: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. 
   • Bezhotovostně online platební kartou prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet a kreditních karet zadává zákazník pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe. 
   • V hotovosti při osobním odběru.
  6. V případě platby platební kartou je částka odečtena nejdříve při odeslání zboží, při běžném a rychlém bankovním převodu přímo po provedení převodu. 
  7. Kupní cena je splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet NOVEX Praha. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.
  8. Společnost NOVEX Praha a zákazník si tímto sjednávají, že daňové doklady-faktury budou zaslány elektronicky. Faktura, která zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce, bude odeslána až s dodáním poslední zásilky.
  9. Jakékoli započtení pohledávky zákazníka, který je podnikatelem, oproti pohledávce společnosti NOVEX Praha, nebo zadržení zboží k zajištění pohledávky zákazníka vůči společnosti NOVEX Praha je vyloučeno.
  10. V případě prodlení zákazníka s jakoukoliv sjednanou platbou je tento povinen hradit zákonné úroky z prodlení za každý den prodlení s provedením úhrady. 
 1. Informace k elektronické evidenci tržeb
  1. Podle zákona o evidenci tržeb je společnost NOVEX Praha povinna vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. Vlastnické právo
  1. Kupní smlouvou se společnost NOVEX Praha zavazuje, že zákazníkovi odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a zákazník se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí společnosti NOVEX Praha kupní cenu.
  2. NOVEX Praha si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se zákazník stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Společnost NOVEX Praha zákazníkovi odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní zákazníkovi nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.
  3. Zákazníkovi je zboží odevzdáno okamžikem, kdy mu ho dopravce předá.
  4. Vzorky zboží k nahlédnutí, nebo výběru poskytnuté zákazníkovi zdarma, se stávají vlastnictvím zákazníka. Maximální počet vzorků je omezen počtem 5ks na zákazníka.
  5. Dokud zákazník neuhradí kupní cenu v plné výši a v případě, že zboží je již v jeho držení, je zákazník povinen pečovat o něj s péčí řádného hospodáře, zejména jej chránit před nadměrným opotřebením. Zákazník není oprávněn dosud neuhrazené zboží jakkoli zatížit právy třetích osob (tzn. zřídit ke zboží zástavní právo ani jiné obdobné právo, dále zboží prodat apod.). Dojde-li ke zřízení zástavního či jiného práva třetí osoby zatěžujícího zboží, které je ve vlastnictví společnosti NOVEX Praha, je zákazník povinen NOVEX Praha o této skutečnosti neprodleně písemně informovat a zároveň nahradí veškerou škodu vzniklou v důsledku takové události.
  6. Nová věc vzniklá zpracováním zboží společnosti NOVEX Praha s jinými movitými věcmi několika vlastníků tak, že zpracované věci nelze uvést do původního stavu buď vůbec, anebo jen se značným nákladem nebo se značnou ztrátou, náleží jako vlastníkovi tomu, kdo materiálem nebo prací nejvíc přispěl k hodnotě výsledku. Nelze-li určit jediného vlastníka nové věci, náleží věc do spoluvlastnictví vlastníků zpracovaných věcí. Podíly se stanoví podle hodnot zpracovaných věcí; není-li to možné, jsou jejich podíly stejné. Nárok na náhradu škody způsobené společnosti NOVEX Praha tímto není dotčen.
 1. Dodání zboží
  1. Společnost NOVEX Praha zajišťuje následující způsoby dodání:
   • osobní vyzvednutí v prodejním skladě;
   • doprava na místo určení.
  2. Způsob dodání zboží závisí na objednaném zboží a zákazník si jej zvolí v objednávce.
  3. Dodání zboží je splněno okamžikem, kdy je zboží připraveno k vyzvednutí, o čemž bude zákazník vyrozuměn, případně, je-li sjednána přeprava zboží, převzetím zboží prvním dopravcem.
  4. Nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného zboží přechází na zákazníka převzetím zboží zákazníkem, nebo osobou oprávněnou k převzetí. V případě koupě s dopravou zboží přechází nebezpečí nahodilého zničení nebo nahodilé zhoršení kvality prodaného zboží na zákazníka již předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě.
  5. Pokud by zákazník bezdůvodně odmítl převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě povinnost společnosti NOVEX Praha dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. 
  6. Pokud si zákazník zvolí dodání zboží na místo určení, zajistí společnost NOVEX Praha přepravu zboží na území České republiky na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce (max. jedna bytová jednotka). Zákazník v objednávce uvede kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné přepravě zboží, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu místa doručení zboží, množství a název přepravovaného zboží, příp. i e-mailovou adresu.
  7. Provedení přepravy zajišťuje společnost NOVEX Praha prostřednictvím vlastní dopravy (dále jen „dopravce“). Minimální hodnota objednávky určené k rozvozu dopravcem činí 3.000,- Kč. V případě zásilky zboží menších rozměrů jako např. lepidel, silikonů a tmelů zajišťuje NOVEX Praha dodání zboží prostřednictvím poštovních služeb.
  8. Doručení zboží provozovatelem poštovních služeb probíhá od pondělí do pátku, vyjma státem uznaných státních svátků. Doručení dodávek zboží dopravcem probíhá v pracovní dny od pondělí do pátku, vyjma státem uznaných státních svátků.
  9. Zákazník se zavazuje odebrat dodané zboží na dohodnutém místě a v dohodnutou dobu. V případech, kdy si zákazník vyzvedává objednané zboží osobně, bude informován společností NOVEX Praha, jakmile je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Zákazník je povinen převzít zboží ve lhůtě 2 týdnů ode dne kdy byl informován, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Byla-li sjednána doprava zboží a nepřevezme-li si zákazník objednané zboží na dohodnutém místě z důvodu, že nebyl zastižen, je tento povinen si zboží odebrat osobně v prodejním skladě společnosti NOVEX Praha, není-li dohodnuto jinak, a to nejpozději ve lhůtě 2 týdnů ode dne, kdy nebyl zastižen při doručení zboží. Pokud není objednané zboží převzato ve stanovené lhůtě, je společnost NOVEX Praha oprávněna, má-li objednané zboží v držení, účtovat zákazníkovi poplatek 250,- Kč za každý den prodlení jakožto náklady spojené se skladováním zboží a tento je povinen sjednanou úhradu zaplatit. V případě prodlení zákazníka s převzetím zboží je společnost NOVEX Praha dále oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy, a to po uplynutí dodatečné lhůty k převzetí zboží stanovené ve výzvě zaslané zákazníkovi. Nárok společnosti NOVEX Praha na náhradu škody způsobený prodlením zákazníka tímto není dotčen.
  10. Doba dodání zboží je individuální a závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Společnost NOVEX Praha je oprávněna přiměřeně, maximálně však o dobu 2 týdnů, prodloužit sjednanou dodací lhůtu, takovéto prodloužení dodací lhůty nepředstavuje porušení smlouvy a zákazník o něm bude vždy bezodkladně vyrozuměn. Prodlení s dodáním zboží delším než 3 měsíce, představuje podstatné porušení smlouvy, zákládající právo zákazníka od smlouvy odstoupit. O prodlení s dodáním zboží se však nejedná v případě, kdy je toto prodlení způsobeno prodlením třetích osob, a společnost NOVEX Praha si vyhrazuje právo na dodání zboží, až jej bude mít k dispozici. Pokud zákazník neposkytne společnosti NOVEX Praha nutnou součinnost k včasnému dodání zboží a společnost NOVEX Praha z tohoto důvodu své závazky včas nesplní, lhůty pro plnění závazků společnosti NOVEX Praha se přiměřeně prodlouží o každý den prodlení zákazníka s poskytnutím součinnosti. Lhůty se přiměřeně prodlouží i v případě zásahu překážky vzniklé mimo vůli společnosti NOVEX Praha.
  11. Součástí dodávky není montáž ani instalace zboží. Společně se zbožím zákazník obdrží návod na montáž a používání zboží v českém jazyce. Tento návod je dostupný také u nabídky příslušného zboží v internetovém obchodě.
  12. Při převzetí zboží je zákazník povinen vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost obalu a počet dodaných kusů. Pokud je zboží nekompletní nebo je viditelně poškozené, zákazník uvede zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží s popisem chybějícího zboží nebo způsobené škody v přepravním dokumentu. Zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží není uplatněním nároku na náhradu škody. 
  13. Společnost NOVEX Praha si vyhrazuje právo upravit podrobněji podmínky dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.
 1. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
  1. Odpovědnost za vady zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména podle ustanovení § 2099 až § 2117 občanského zákoníku, v případě zákazníků, kteří jsou podnikateli, a podle týchž ustanovení občanského zákoníku, včetně odchylek od nich v ustanoveních § 2161 až § 2174 občanského zákoníku, v případě zákazníků, kteří jsou spotřebiteli) a Reklamačním řádem společnosti NOVEX Praha. Společnost NOVEX Praha odpovídá za vady zboží, které váznou na zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka. Při manipulaci se zakoupeným zbožím je nutné dbát upozornění výrobce a návodů, jakož i údajů na obalech.
  2. Společnost NOVEX Praha dále poskytuje záruku za jakost na zboží dodávané zákazníkům po dobu stanovenou v záručním listě zboží, záruka za jakost počíná běžet odevzdáním zboží zákazníkovi, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití do místa určení. Záruka se vztahuje pouze na vlastnosti uvedené v záručním listě a je podmíněna splněním předpokladů v tomto listu uvedených. Pokud v záručních podmínkách nejsou uvedeny vlastnosti, na které se záruka vztahuje, je zaručena jakost zboží jako celku. Záruka se však nevztahuje na součásti zboží uvedené v záručním listě. Zákonná práva z vad tímto zůstávají nedotčena. Nároky zákazníků plynoucí z vad zboží, které se vyskytnou během záruční doby a na které se vztahuje poskytovaná záruka za jakost, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Práva ze záruky za jakost mohou být uplatněna za předpokladu, že zákazník předloží příslušné zboží a doklad o uhrazení kupní ceny, příp. též prokáže splnění dalších podmínek pro uplatnění práv ze záruky stanovených v záručních podmínkách.
  3. Společnost NOVEX Praha odpovídá zákazníkovi za jiná práva než práva z vadného plnění nebo práva ze záruky v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, v případech odpovědnosti za škodu v závislosti na zavinění (například v případě škod způsobených vadami zboží), v případě škod na životě nebo zdraví, v případě nedovoleného jednání, lsti a při porušení podstatných smluvních povinností podle zákona. 
 1. Odstoupení od smlouvy
  1. Právo zákazníka, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy je popsáno v příslušných ustanoveních článku 4 těchto VOP.
  2. Zákazníci, kteří jsou podnikateli, a společnost NOVEX Praha jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. 
  3. Společnost NOVEX Praha je dále oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání svých zásob zboží nebo z důvodu jeho nedostupnosti, a také v případě zjevné chyby v kupní ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci).
  4. V případě, že se společnost NOVEX Praha rozhodne využít svého práva odstoupit od smlouvy, bude o této skutečnosti zákazníka neprodleně informovat. V případě odstoupení od smlouvy vrátí NOVEX Praha zákazníkovi již zaplacenou kupní cenu, a to dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena zákazníkem. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.
  5. V případě, že by ze strany zákazníka nedošlo k úhradě celé kupní ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, smlouva se ruší. V případě, že společnost NOVEX Praha před tím od zákazníka obdržela částečnou platbu na kupní cenu, vrátí ji do 14 dnů od zrušení smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.
  6. V případě nepřevzetí zásilky zákazníkem od dopravce, má společnost NOVEX Praha nárok při vrácení kupní ceny za objednávku jednostranně započíst náklady na dopravné této zásilky.
 1. Vyřizování stížností, řešení sporů
  1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás, prosím, na elektronické adrese novex@novex.cz.
  2. Společnost NOVEX Praha podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
  3. Pokud mezi společností NOVEX Praha a zákazníkem, který je spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Soudní příslušnost pro jakýkoliv případný spor vzniklý ze smluvních vztahů uzavřených na základě těchto VOP, který se nepodaří odstranit vzájemným jednáním, se určuje podle příslušnosti soudu sídla společnosti NOVEX Praha, pokud je zákazník podnikatelem. V ostatních případech se soudní příslušnost řídí podle příslušných českých právních předpisů. Společnost NOVEX Praha si však vyhrazuje právo podat žalobu dle obecné soudní příslušnosti zákazníka, který je podnikatelem.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP jsou k dispozici na adrese sídla společnosti NOVEX Praha, v prodejním skladu a elektronicky na adrese www.novex.cz
  2. Společnost NOVEX Praha si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat dle svého uvážení. Případné změny a doplnění těchto VOP se nebudou vztahovat na objednávky zboží učiněné před účinností těchto změn či doplnění.
  3. Společnost NOVEX Praha a zákazník se zavazují bez zbytečného odkladu jakékoliv zdánlivé a/nebo neplatné ustanovení těchto VOP nahradit ustanovením platným, které se svým hospodářským účelem nejvíce blíží účelu zamýšlenému zdánlivým a/nebo neplatným ustanovením.
  4. Zákazník, který je podnikatelem, na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tím nejsou dotčena práva společnosti NOVEX Praha vyplývající ze změny okolností v souladu s ust. § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
  5. Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů ze strany společnosti NOVEX Praha jsou dostupné v samostatném Prohlášení o ochraně osobních údajů na webové stránce společnosti NOVEX Praha www.novex.cz. Při dotazech na ochranu svých práv nás můžete kontaktovat na novex@novex.cz, tel.: +420 235 363 335.
  6. Objednávky v internetovém obchodě společnosti NOVEX Praha mohou být přijímány 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Expedice probíhá pouze v pracovní dny. Výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webové stránky v důsledku nutné údržby anebo v důsledku okolností, za které společnost NOVEX Praha neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

Stav všeobecných obchodních podmínek: 1.6.2021